ПРОДУКТИ

ПОЛИКОНТ е интегрирана система за управление на фирмената дейност. Той автоматизира работата в областта на счетоводството, складовата дейност, реализацията на продукция, управлението на човешките ресурси и заплащането на труда.

ПОЛИКОНТ е създаден през 1994 г. за да обедини предишните ни продукти върху обща база от данни. От 1998 г. за основа на продукта се приема SQL сървър, което значително улеснява интеграцията на данните и дава нови възможности за многопотребителска работа.

Пакетът се състои от модули и добавки. Модулите обединяват основните функции, които са необходими при работа в дадено направление. Добавките са допълнителни функционални възможности за даден модул, които покриват специфични нужди на определен кръг клиенти.

Модулите са: Счетоводство; Складове; Фактури; Платежни документи; Поръчки; Себестойност; Дълготрайни активи; Маркетинг; Кадри; Работна заплата; Граждански договори; Финансов контрол.

Добавките са: Валути; Щатни разписания; Държавни служители; НАП-Уведомления; Медицина; Корекции; НАП-осигурени лица; НОИ-Обезщетения; Статистика; Нормена заработка; Разходни центрове; Сумирано работно време; Календарно планиране; Интрефейс към счетоводни програми; Дневник на операторските действия.

Изисквания към компютъра

Минималните хардуерни изисквания към компютъра са: процесор 686, оперативна памет 512 MB, свободно дисково пространство – 200 MB. Операционната система може да бъде Windows или Linux.

База от данни

ПОЛИКОНТ използва като система за управление на базата от данни Firebird SQL сървър. Той е бърз, стабилен, лесен за поддържане и с богати функционални възможности. Успешно се вписва в различни операционни системи. Firebird е продукт с отворен код и е безплатен.

Варианти на работа

ПОЛИКОНТ е единен продукт. Всеки от нашите клиенти получава цялата система, но използва само тази част от нея, която е преценил, че му е необходима. Във всеки момент използваният обхват може да бъде увеличен без да е необходимо преобразуване на данните. Системата може да работи на един компютър, в мрежа или през Интернет. Продуктът може да бъде използван и за едновременно обслужване на различни фирми.

Комплектност

Всяка покупка включва инсталационен носител, един ден обучение в нашия офис, 6 месеца актуализации по e-mail или от нашата интернет страница, 6 месеца телефонни консултации и 1 година гаранция.

Започване на работа

Започването на работа с продукта изисква минимални усилия. Необходими са от половин до един ден за запознаване с документацията на даден модул или ползване на правото за безплатно обучение, което се получава при покупката, за да се усвоят основните функционални възможности. Началната база съдържа и набор от основни данни и настройки, които може да се използват изцяло или като основа за отразяване на спецификата на организацията.

Започването на работа в по-големите фирми е свързано с въвеждането на значителни количества информация. С+С Аутоматион разполага с инструментални средства, които позволяват импортиране на данни от съществуващи източници. С помощта на тези средства и съответната организация, времето за започване може да бъде ограничено до една – две седмици.

Поддръжка

Нашите клиенти получават пълна поддръжка и консултации както за начините за работа с ПОЛИКОНТ, така и в различните приложни области – счетоводство, дълготрайни активи, валута, ДДС, труд и работна заплата т.н. Консултациите се извършват по телефона. Заедно с това ние продължаваме постоянно да развиваме продукта и създаваме по една нова актуализация всеки месец. Актуализациите съдържат усъвършенствания на алгоритмите, потребителския интерфейс и промени, наложени от изменения в нормативната база. Те се придружават от електронен вестник „ПОЛИКОНТ – НОВИНИ“.

При желание от страна на клиентите ние осигуряваме консултанти за еднократно или регулярно посещение на място. Възможно е и частично или пълно счетоводно обслужване.

Инсталирането и актуализирането на продукта се извършва с помощта на програми, с интерфейс на български език. При актуализиране инсталаторът автоматично създава резервно копие на базата от данни. При мрежова работа се изпращат съобщения до работещите потребители за началото на актуализацията и се осигурява автоматично заключване на системата за времето на актуализацията.

ПОЛИКОНТ съдържа и средство, с помощта на което можете да проверявате базата от данни и да автоматизирате нейното архивиране. Чрез него вие можете да създавате до 7 последователни „плаващи“ архива на две различни места. Преди всяко архивиране се извършва проверка на данните, което ви гарантира, че създаденият архив е в изрядно състояние.

За потребителския интерфейс

Във всички менюта, форми и отчети на ПОЛИКОНТ се работи по един и същи начин. Съществува възможност за работа както с мишка и клавиатура, така и само с клавиатура. Общ е и начинът на редактиране, изтриване, модификация и избор на данни. Всяка форма съдържа набор от инструменти, които ви улесняват при работа с данните и ви позволяват да създавате допълнителни справки.

Подреждане: По всяко време потребителят може да подреди данните в дадена таблица по една или повече колони чрез кликване на върху заглавието на колоната или чрез използването на специализирано средство.

Търсене: Операторът разполага с три инструмента за търсене на данни, чрез които лесно може да се позиционира на необходимото място в таблици, съдържащи десетки хиляди записи.

Филтър: Филтърът позволява да се създаде логическо условие, на което трябва да отговарят изoбразяваните данни.

Стандартни отчети: Всяка форма е снабдена с инструмент за автоматично създаване на стандартен отчет. Чрез него може да се избират колони, да се посочва къде да се извърши сумиране, да се променя заглавието или да се въвежда допълнителен текст след отчета.

Шаблони: Шаблоните улесняват запомнянето на характеристиките на нерегламентираните справки (подреждане, филтър, избор на колони и т.н.), които са създадени и предоставят лесен начин за тяхното възпроизвеждане.

Експорт на данни: ПОЛИКОНТ може да експортира данни в следните формати: RTF, Word, Excel, HTML, XML, DBF, TXT, CSV, DIF, SYLK, LaTeX, SQL и Clipboard. Експортът може да се извърши от всяка форма.

Помощна информация: Пакетът съдържа богата помощна информация. Тя може да бъде разглеждана във формата на книга или да се извиква по контекстнозависим начин. Подготвени са и раздели от типа „какво да направим, ако ...“, които предлагат постъпково решаване на конкретни задачи. Помощната информация може да се отпечата под формата на документация.